Định mức dự toán xây dựng công trình (Thông tư 12/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng)

280.000 

Cuốn Định mức dự toán xây dựng công trình gồm định mức dự toán xây dựng công trình (Phụ lục II) và Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng (Phụ lục VIII) ban hành kèm theo thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Hotline: 0983262642
Chat Facebook
Gọi điện ngay