Định mức dự toán lắp đặt (tái bản có sửa đổi, bổ sung)-thông tư 10/2019/TT-BXD và 02/2020/TT-BXD.

220.000 

Định mức dự toán lắp đặt (tái bản có sửa đổi, bổ sung) bao gồm 2 bộ định mức ban hành kèm theo thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 được sửa đổi, bổ sung theo thông tư số 02/2020/TT-BXD ngày 20/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Danh mục:
Hotline: 0983262642
Chat Facebook
Gọi điện ngay