Định mức dự toán xây dựng công trình (tái bản có sửa đổi, bổ sung)-thông tư 10/2019/TT-BXD và 02/2020/TT-BXD.

280.000 

Định mức dự toán xây dựng công trình (tái bản có sửa đổi, bổ sung) gồm định mức dự toán xây dựng công trình ban hành kèm theo thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019, được sửa đổi, bổ sung theo thông tư số 02/2020/TT-BXD ngày 20/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Hotline: 0983262642
Chat Facebook
Gọi điện ngay